Me allekirjoittaneet Suomen kansalaiset olemme tänään päättäneet perustaa

Suomen Mineraloginen Seura – Mineralogiska Sällskapet i Finland – The Mineralogical Society of Finland –

  nimisen yhdistyksen, jonka tarkoituksena on edistää tieteellistä mineralogista tutkimusta Suomessa, ja olemme tälle yhdistykselle hyväksyneet seuraavat 

Säännöt:

1 §.

Yhdistyksen nimi on Suomen Mineraloginen Seura - Mineralogiska Sällskapet i Finland - The Mineralogical Society of Finland ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 §.

Seuran tarkoituksena on edistää tieteellistä mineralogista tutkimusta Suomessa sekä edustaa Suomen mineralogista tutkimusta alan kansainvälisissä järjestöissä. Päämääräänsä seura pyrkii kokouksilla sekä ylläpitämällä yhteyttä kansainväliseen mineralogiseen tutkimukseen, sekä harjoittamalla muuta mineralogista tutkimusta edistävää aatteellista toimintaa.

3 §.

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, joka tieteellisen toimintansa perusteella on osoittanut kiinnostusta mineralogiseen tutkimukseen. Opiskelijajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, joka opiskelee päätoimisesti mineralogiaa tai siihen läheisesti liittyvää alaa ja on suorittanut vähintään puolet tutkintoon vaadittavista opinnoista. Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea seuran toimintaa. Kannattajajäsenillä ei ole äänivaltaa seuran kokouksissa. Varsinaiseksi ja opiskelijajäseneksi hyväksyminen tapahtuu hallituksen esityksestä yhdistyksen kokoukselle. Jäseneksi hyväksymiseen tarvitaan vähintään 2/3 äänestyksessä annetuista äänistä. Kannattajajäsenten hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus. Jäsen suorittaa yhdistykselle jäsenmaksun, jonka vuosikokous määrää kunkin jäsenryhmän osalta. Yhdistyksen vuosikokous voi erottaa jäsenen, mikäli tämä on kehotuksista huolimatta lyönyt laimin jäsenmaksun suorittamisen kahtena peräkkäisenä vuonna.

4 §.

Seuran toimintaa johtaa hallitus, jonka muodostavat vuosikokouksen valitsemat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, joka samalla toimii rahastonhoitajana. Hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan vuosikokouksessa. Hallitus on päätösvaltainen kahden (2) jäsenen läsnä ollessa. Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten tasan mennessä ratkaisee puheenjohtajan ääni.

5 §.

Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.

Seuran tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös sekä tarpeelliset tilikirjat ja liitteet sekä hallituksen laatima toimintakertomus esitetään tilintarkastajille viimeistään seuraavan vuoden tammikuun 7 päivään mennessä ja tilintarkastajain kertomus on annettava viimeistään tammikuun 15 päivään mennessä.

7 §.

Seuran vuosikokous pidetään ennen helmikuun 15 päivää. Seura kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen hallituksen aloitteesta tai jos vähintään viisi (5) jäsentä sitä kirjallisesti hallitukselta pyytää erityisesti ilmoitettua asiaa varten.

Kokouskutsu on sihteerin toimesta suullisesti tai kirjallisesti ilmoitettava seuran jäsenille vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokouspäivää. Kokouskutsussa on otettava huomioon yhdistyslain määräykset.

8 §.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) hallituksen toimintakertomus ja tilit,

2) tilintarkastajain kertomus,

3) vastuuvapauden myöntäminen eroavalle hallitukselle,

4) uuden hallituksen jäsenten ja kahden (2) tilintarkastajan vaali,

5) seuraavan vuoden jäsenmaksu sekä tulo- ja menoarvio,

6) muut mahdollisesti esille tulevat asiat.

9 §.

Seuran kokous on päätösvaltainen vähintään kuuden (6) jäsenen läsnä ollessa.

Sääntöjen muuttamiseen tarvitaan vähintään 2/3 äänestyksessä annetuista äänistä.

Seuran purkamisesta päättää seuran kokous vähintään 3/4:lla äänestyksessä annetuista äänistä.

Seuran purkautuessa on sen jäljelle jääneet varat käytettävä viimeisen kokouksen päätöksen mukaan mahdollisimman lähellä seuran tarkoitusperiä olevaan tarkoitukseen.

10 §.

Muuten noudatetaan voimassaolevaa yhdistyslakia.

Perustajat